رديف نام درس
1 آشنايي با باستان‌شناسي و روشهاي آن
2 آشنايي با مردم شناسي و روشهاي آن
3 آشنايي با هنر و تمدن فرهنگهاي همجوار
4 آشنایی با موسیقی بومی مناطق ایران
5 آشنایی با هنرهای سنتی ایران
6 ترسیم فنی 1
7 حفظ و احیاء هنرهای سنتی
8 خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی
9 طرح اشياء در تمدن اسلامي
10 موسیقی از نظر اسلام
11 نمايش در ايران
12 هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 2
13 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1
14 هنر و تمدن اسلامي 1
15 هنر و تمدن اسلامي 2
16 کار آموزی پژوهش در هنرهای سنتی
17 کارگاه طراحي پايه 1
18 کارگاه هنرهای سنتی 1
19 کارگاه هنرهای سنتی 2
20 کارگاه هنرهای سنتی 3
21 کارگاه هنرهای سنتی 4
22 کارگاه هنرهای سنتی 5
23 کارگاه هنرهای سنتی 6
24 کارگاه هنرهای سنتی 7
25 کارگاه هنرهای سنتی 8