رديف نام درس
1 روانشناسي
2 آزمايش‌هاي کاربردي در مامايي
3 آسيب شناسي اختصاصي و عمومي
4 آمار حياتي و روش تحقيق
5 اختلال عمل جنسي و آموزش مشاوره آن
6 بهداشت مادر و کودک و خانواده
7 بي‌حسي و بيهوشي و احيا در مامايي
8 بيماريهاي داخلي و جراحي
9 بيماريهاي زنان و ناباروري
10 بيماريهاي کودکان
11 پايان‌نامه
12 تغذيه درماني مادر و کودک
13 جنين‌شناسي
14 داروشناسي
15 روانپزشکي در مامايي
16 زبان تخصصي
17 ژنتيک
18 مقررات پزشکي قانوني
19 کارآموزي بارداري و زايمان 2
20 کارآموزي بارداري و زايمان 3
21 کارآموزي باردراي و زايمان 1
22 کارآموزي بيماريهاي زنان
23 کارآموزي در عرصه
24 کارآموزي نوزادان