رديف نام درس
1 آشنايي با كليات پزشكي و بيماريهاي حرفه اي
2 آمار حياتي مقدماتي 1
3 آموزش بهداشت
4 اصول تغذيه
5 ایمنی در صنعت 1
6 ایمنی در صنعت 2
7 بهداشت آب
8 بيوشيمي
9 پاتوبيولوژي
10 تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه ای
11 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
12 حوادث ناشی از کار
13 دفع مواد زائد صنعتی
14 رياضيات پايه و مقدمات آمار
15 سم شناسی صنعتی 1
16 شاخص هاي بهداشتي
17 شناسایی عوامل شیمیایی
18 شناسایی عوامل فیزیکی
19 شيمي تجزيه
20 شيمي عمومي
21 فيزيولوژي و تشريح
22 فيزيک عمومي 1
23 فيزيک عمومي 2
24 مبارزه با آلودگی های محیط کار
25 مهندسی انسانی
26 کارآموزي
27 کمک‌هاي اوليه