رديف نام درس
1 آمار حياتي
2 آموزش تغذيه
3 اصطلاحات پزشکي و بيمارستاني
4 اصول اپيدميولوژي
5 اصول و روشهاي نگهداري مواد غذايي
6 اقتصاد و برنامه‌ريزي تغذيه
7 اکولوژي تغذيه
8 بررسي وضع تغذيه
9 بهداشت عمومي
10 بهداشت و مسموميت‌هاي غذايي
11 بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و اپيدميولوژي آن
12 بيوشيمي متابوليسم
13 بيوشيمي مقدماتي
14 تاثير فرآيندها بر ارزش غذاها
15 تشريح و فيزيولوژي
16 تغذيه اساسي 1
17 تغذيه اساسي 2
18 تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي
19 تغذيه گروههاي ويژه
20 تنظيم برنامه غذايي
21 جامعه شناسي
22 جلسه بحث
23 رژيم درماني 1
24 رژيم درماني 2
25 روانشناسي
26 زبان تخصصي
27 زيست‌شناسي
28 شيمي
29 شيمي آلي
30 شيمي مواد غذايي
31 فيزيولوژي تغذيه
32 فيزيک عمومي
33 مديريت بخش غذايي
34 ميکروب‌شناسي عمومي
35 ميکروب‌شناسي مواد غذايي
36 نقش تغذيه در خدمات بهداشتي
37 کارآموزي در عرصه