رديف نام درس
1 فارسي
2 اخلاق و تربيت اسلامي
3 ارزيابي تكنيكي فيلم هاي پرتونگاري
4 اصول تاريكخانه
5 اصول نگهداري و تعميرات مقدماتي دستگاههاي پرتوشناسي
6 بهداشت عمومي
7 تربيت بدنی 1
8 تشريح (آناتومي )
9 راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتو هاي يونساز
10 روشهاي پرتو نگاري 2
11 روشهاي پرتو نگاري 3
12 روشهاي پرتو نگاري1
13 زبان تخصصي 1
14 زبان خارجي
15 فيزيك پرتو شناسي تشخيصي
16 فيزيك پرتوها
17 فيزيولوژي انساني
18 فيزيک عمومي
19 كار آموزي بيمارستاني 2
20 كارآموزي بيمارستاني 1
21 ماده حاجب در راديوگرافي
22 معارف اسلامي 1