رديف نام درس
1 آشنايي با رشته‌هاي هنري معاصر
2 آشنايي با هنر در تاريخ 1
3 آشنايي با هنر در تاريخ 2
4 آشنايي با هنر سنتي ايران
5 انسان، طبيعت، طراحي
6 تاريخ اسلام
7 تاريخ عمومي نقاشي 1
8 تاريخ عمومي نقاشي 2
9 تاريخ عمومي نقاشي 3
10 تاريخ عمومي نقاشي 4
11 تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي تجسمي
12 تربيت بدني
13 تعليم و تربيت در اسلام
14 جامعه کنوني ايران و انقلاب اسلامي (عنوان درس: مبان
15 حکمت هنر اسلامي
16 روش آموزش هنر در مدارس
17 رياضيات پايه و مقدمات آمار
18 زبان خارجي 1
19 زبان خارجي 2
20 زيست شناسي يا نجوم
21 طراحي و پرسپکتيو روي سطوح بزرگ مستوي و غير مستوي
22 طرح داربست و فنون نصب
23 طرح عملي جامع (نقاشي عمومي)
24 طرح عملي جامع نقاشي ديواري
25 طرح و رساله نهايي
26 عربي 1 (صرف و نحو و قرائت)
27 عربي 2
28 فارسي 1 (متن، دستور، آيين نگارش)
29 فارسي 2
30 مباني هنرهاي تجسمي 1
31 مباني هنرهاي تجسمي 2
32 مرمت آثار نقاشي
33 مرمت نقاشي ديواري
34 معارف اسلامي 2
35 مکان‌يابي
36 هندسه مناظر و مزايا
37 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 1
38 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 2
39 هنر در دنياي کودکان
40 هنر و تمدن اسلامي 1
41 هنر و تمدن اسلامي 2
42 کارگاه چاپهاي دستي 1
43 کارگاه حجم‌سازي
44 کارگاه طراحي پايه (سطح يک) 1
45 کارگاه طراحي سطح دو 1
46 کارگاه طراحي سطح دو 2
47 کارگاه طراحي سطح دو 3
48 کارگاه طراحي سطح سه 1
49 کارگاه طراحي سطح سه 2
50 کارگاه طراحي سطح سه 3
51 کارگاه عکاسي پايه 1
52 کارگاه عکاسي پايه 2
53 کارگاه نقاشي ديواري سطح دو 1
54 کارگاه نقاشي ديواري سطح دو 2
55 کارگاه نقاشي ديواري سطح دو 3
56 کارگاه نقاشي ديواري سطح سه
57 کارگاه نقاشي ديواري سطح يک 2
58 کارگاه نقاشي سطح دو 1
59 کارگاه نقاشي سطح دو 2
60 کارگاه نقاشي سطح دو 3
61 کارگاه نقاشي سطح سه
62 کارگاه نقاشی سطح یک 1
63 کارگاه نقاشی سطح یک 2