رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- آبادان      
2 آزاد- آباده      
3 آزاد- اسلامشهر      
4 آزاد- ایلام      
5 آزاد- تربت حيدريه      
6 آزاد- تنکابن      
7 آزاد- تهران      
8 آزاد- رشت      
9 آزاد- رودهن      
10 آزاد- شهرضا      
11 آزاد- شهریار      
12 آزاد- شیراز      
13 آزاد- قم      
14 آزاد- قوچان      
15 آزاد- گرمسار      
16 آزاد- لارستان      
17 آزاد- لاهیجان      
18 آزاد- ماکو      
19 آزاد- میبد      
20 آزاد- ورامين پيشوا      
21 آزاد- کازرون      
22 آزاد- کرج      
23 آزاد- کرمان      
24 آزاد-اراک      
25 آزاد-اردبیل      
26 آزاد-بروجرد      
27 آزاد-بوشهر      
28 آزاد-تاکستان      
29 آزاد-خوراسگان      
30 آزاد-همدان      
31 اراک      
32 اروميه      
33 الزهرا تهران      
34 ایلام      
35 بابلسر      
36 بوشهر      
37 بیرحند      
38 تبریز      
39 تربیت معلم سبزوار      
40 تهران      
41 خرم آباد      
42 خوارزمي      
43 رازی کرمانشاه      
44 زاهدان      
45 زنجان      
46 سمنان      
47 سنندج      
48 شهیدچمران اهواز      
49 شیراز      
50 صنعتی اصفهان      
51 علامه طباطبائی      
52 قم      
53 ولیعصر رفسنجان      
54 کاشان      
55 یزد