رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- تبریز      
2 آزاد- تهران      
3 آزاد-اراک      
4 آزاد-خوراسگان      
5 الزهرا تهران      
6 تبریز      
7 تهران      
8 شهیدچمران اهواز      
9 صنعتی اصفهان      
10 علامه طباطبائی