رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- استهبان      
2 آزاد- بردسیر      
3 آزاد- بهبها ن      
4 آزاد- تربت جام      
5 آزاد- خمین      
6 آزاد- دهدشت      
7 آزاد- شاهرود      
8 آزاد- ملایر      
9 آزاد- کاشمر      
10 آزاد-بروجرد      
11 آزاد-نیشابور      
12 ایلام      
13 زابل