رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- شهر مجلسی      
2 آزاد- گناباد      
3 آزاد- میبد