رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- علوم و تحقیقات تهران