رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- تهران      
2 آزاد- میبد      
3 آزاد-اراک      
4 آزاد-جهرم      
5 تبریز      
6 تهران      
7 علامه طباطبائی