رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- آبادان      
2 آزاد- آباده      
3 آزاد- ایلام      
4 آزاد- بابل      
5 آزاد- بیضاء      
6 آزاد- تبریز      
7 آزاد- تهران      
8 آزاد- جیرفت      
9 آزاد- خرمشهر      
10 آزاد- رامهرمز      
11 آزاد- رشت      
12 آزاد- شیراز      
13 آزاد- شیروان      
14 آزاد- فلاورجان      
15 آزاد- قم      
16 آزاد- گرمسار      
17 آزاد- مهاباد      
18 آزاد- نوشهر و چالوس      
19 آزاد- کاشمر      
20 آزاد- کرج      
21 آزاد- کرمانشاه      
22 آزاد-بروجرد      
23 آزاد-زاهدان      
24 اراک      
25 الزهرا تهران      
26 امام خمینی قزوین      
27 بوشهر      
28 بوعلی سینا همدان      
29 تبریز      
30 تربیت معلم سبزوار      
31 تهران      
32 خوارزمي      
33 زابل      
34 سنندج      
35 شهیدچمران اهواز      
36 شیراز      
37 صنعتی اصفهان      
38 علامه طباطبائی      
39 قم      
40 کاشان