رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- آباده      
2 آزاد- اسفراین      
3 آزاد- تهران مرکزی      
4 آزاد- رشت      
5 آزاد- سمنان      
6 آزاد- شهر بابک      
7 آزاد- شهرری      
8 آزاد- شیروان      
9 آزاد- گرمسار      
10 آزاد- مشهد      
11 آزاد- نور      
12 آزاد- نوشهر و چالوس      
13 اصفهان      
14 تربیت معلم تهران      
15 تربیت معلم سبزوار      
16 تهران      
17 زابل      
18 زاهدان      
19 زنجان      
20 شهيد بهشتي