رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- شبستر      
2 دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی      
3 شریعتی