رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- یزد      
2 الزهرا تهران