رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- علوم و تحقیقات تهران      
2 تبریز      
3 تربیت مدرس      
4 شهيد بهشتي      
5 شهیدچمران اهواز