رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان      
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران