رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران      
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان      
3 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد