رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- تهران      
2 آزاد- سبزوار      
3 آزاد- فیروزآباد      
4 شهرکرد