رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل      
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه      
3 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان      
4 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز      
5 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران      
6 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس      
7 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند      
8 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز      
9 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان      
10 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان      
11 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان      
12 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان      
13 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد      
14 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی      
15 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز      
16 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان- رشت      
17 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری      
18 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد      
19 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی همدان      
20 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان      
21 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج      
22 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان      
23 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه      
24 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی یزد