رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- بابل      
2 آزاد- تبریز      
3 آزاد- تهران      
4 آزاد- شاهرود      
5 آزاد- قم      
6 آزاد- گرگان      
7 آزاد- مرند      
8 آزاد- نوشهر و چالوس      
9 آزاد-بروجرد      
10 آزاد-زاهدان