نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: بررسي و تحليل 100 شماره از مصاحبه هاي منتشره در نشريه پيك سنجش طي سالهاي 82-81-80
توضيح: برجسته ساز ي گفتار و افكار رتبه هاي تك رقمي كنكور سراسري و برترينهاي المپياد دانشجويي ، پيرامون انتخاب رشته به همراه درصدهاي نهايي آنها داوطلب عزيز ، دوست ارجمند انتخاب رشته نه پايان مسير پرتلاطم انديشه است . نه آغاز تعيين سرنوشت همه زندگي شما شايد ، پايان انتظار 12 سال تحصيلي در مدرسه……………….. شايد آغاز مسير پر آرزوي يك خانواده …………………….. شايد ، همه اميد و انديشه يك نوجوان 18 ساله…………………. اما در حقيقت آنچه كه مسلم است و شبهه ناپذير ، اهميت و جايگاه بسيار مهم انتخاب رشته است. كنكور تنها يك آزمون است ، براي سنجش تواناييهاي همسان فارغ التحصيلان دبيرستان ، حال شما كه در مرحله بعد از آزمون مجاز به انتخاب رشته دانسته شديد، مي بايست با انديشه اي درست و واقعي و هدفمند زمينه هاي علايق و استعداد خود را بنگريد و از ميان همه رشته هاي موجود آنها را برگزينيد كه متناسب با خواست ، علايق ، تواناييها ، استعداد ها و همچنين متناسب با روحيات شما باشد. آنچه در اين قسمت براي شما عزيزان عرضه شده است. نتيجه تحليل بيش از 100 مصاحبه است . مصاحبه با رتبه هاي برتر كنكور سراسري و برترينهاي المپياد دانشجويي منتشر شده طي سالهاي 82و81-1380 در هفته نامه پيك سنجش . در اين تحليل و بررسي نظرات رتبه هاي تك رقمي كنكور در ارتباط با انتخاب رشته بانضمام در صدهاي آنان مد نظر بوده است. آنچه در ادامه ارائه شده است، در مورد بازار كار اين رشته فقط كافيست همين را بدانيد كه هر كجا كه يك ماشين كار مي كند وجود اين رشته ناگزير است. هر كجا كه چرخي بچرخد مسلما آنجا به رشته مهندسي مكانيك نياز دارد