نام: خانم ندا ناطق_نفر اول گروه علوم رياضي و فني
آدرس الکترونيکي:
موضوع: مهندسي برق
توضيح: چه رشته اي را براي انتخاب مدنظر داشتيد؟ آن اوايل كه به جز رشته رياضي و فيزيك با رشته هاي ديگر آشنا نبودم و تصميم داشتم كه رشته رياضي يا رشته فيزيك را انتخاب كنم ، آن موقع اصلا نسبت به رشته هاي فني و مهندسي آشنايي نداشتم . بعد از عيد بود كه در ارتباط با رشته هاي فني و مهندسي تحقيقاتي را شروع كردم و در ارتباط با سه رشته تحقيق كردم كه آن سه رشته عبارت بودند: از مهندسي برق – مهندسي كامپيوتر و مهندسي مكانيك . البته من رياضي و فيزيك را خيلي دوست داشتم و هميه فكر مي كردم يكي از اين دورشته رابايد انتخاب كنم اما بعد از اينكه شناخت بيشتري نسبت به رشته هاي ديگر پيداكردم و خواسته هاي خودم را با آنها تطبيق دادم به اين نتيجه رسيدم كه رشته مهندسي برق سنخيت بيشتري با خواسته هاي دروني من داد. تصميم اوليه شما انتخاب يكي از رشته هاي علوم پايه مثل رياضي يا فيزيك بود. بعد از اينكه متوجه شديد رتبه تك رقمي مي شويد نظرتان نسبت به اين رشته ها عوض شد؟ نه ، اصلا . من بعد از عيد بود كه براي براي شناخت بيشتر رشته ها تحقيقم را شروع كردم . اينكه رتبه ام چند شده يا مي شود.برايم مهم نبود . من هميشه سعي مي كردم كه مسئوليت پذير باشم و كاري را كه من مي خواهم انجام دهم به بهترين شكل ممكن انجامش دهم . من اگر مي خواستم رشته هاي علوم پايه را هم انتخاب كنم سعي مي كردم كه باز بهترين رتبه را كسب كنم . در حقيقت اين رتبه نبود كه براي من رشته انتخاب مي كرد بلكه خودم چنين تصميمي گرفتم . من رياضي و فيزيك را دوست داشتم امام از طرفي دوست نداشتم در دانشگاه فقط تئوري محض بخوانم . من ساعتها پاي يك مساله مي نشستم و با آن كلنجار مي رفتم و واقعا لذت مي بردم اما هميشه دوست داشتم يك جور بتوانم از آنها استفاده كنم . آن اواخر تصميم گرفتم كه مهندسي ، برق را انتخاب كنم . در اين رشته نسبت به ساير رشته هاي مهندسي ، دروس رياضي و فيزيك در سطح بهتري ارايه مي شد و هم اينكه رشته هاي كاربردي بود و هم اينكه رشته روز دنياست و وقتي تحقيق كردم ، ديدم كه كارهايي كه در خواسته ام است مي توانم در اين رشته به آنها برسم . اين بود كه در نهايت اين رشته را انتخاب كردم ، و با تحقيق و علم به آن ، آنرا برگزيدم نه چشم بسته و يا فقط به خاطر رتبه خوبم. با توجه به اينكه از دوران ابتدايي خط و نقاشي را دوست داشتيد و نمونه هاي از خط زيبايتان را هم براي ما هديه آورديد و مشخص است كه در اين زمينه هم توانايي هايي داريد ، تمايل نداشتيد كه در رشته هنر ادامه تحصيل دهيد؟ نه . علاقه من براي ادامه تحصيل رياضي و فيزيك بود ، هنر را در كنار ساير كارهايم هرگز ترك نخواهم كرد. در صد دروسي كه در كارنامه تان آمده بود اكنون به خاطر داريد؟ بله . رياضي 100% ، فيزيك 100%-شيمي 100% - ادبيات 100% -معارف 100% -زبان 6/94% و عربي 6/94 %