نام: خانم زيبا رهبر_رتبه پنجم گروه آزمايشي علوم تجربي
آدرس الکترونيکي:
موضوع: پزشكي
توضيح: -رشته مورد علاقه شما چه بود؟ من ابتدا به رشته بيوتكنولوژي فكر مي كردم ، اما در نهايت تصميم گرفتم كه رشته پزشكي را انتخاب كنم. -چرا پزشكي ؟ خانواده با انتخاب رشته ديگري مخالفت كردند؟ خير.خانواده ام تصميم گيري را به عهده خودم گذاشته بودند. من مي خواستم بيوتكنولوژي را انتخاب كنم اما بعد به دلايلي تصميمم عوض شد . من به رشته پزشكي علاقه داشتم و علاوه بر آن به دليل وسعت اين رشته براي انتخابهاي بعدي زمينه هاي وسيعتري پيش رو داشتم. -به فرض، اگر رتبه شما در حدي بود كه پزشكي و يا بيوتكنولوژي را پذيرفته نمي شديد ، آيا به انتخاب ساير رشته ها هم رضايت مي داديد ، يا اينكه دو باره يكسال ديگر براي كسب رتبه اي بهتر تلاش مي كرديد؟ نه ترجيح مي دادم همين امسال در دانشگاه پذيرفته شوم . به همين خاطر هم در برگه انتخاب رشته ، دندانپزشكي را هم انتخاب كرده بود. -در ابتداي مصاحبه شما به اين موضوع اشاره كرديد كه در دبيرستان به زيست شناسي علاقه داشتيد و به همين خاطر هم بود كه در المپياد آن شركت كرديد .هيچ وقت دوست نداشتيد اين رشته را براي ادامه تحصيل در دانشگاه برگزينيد؟ نه . تصميم نداشتم زيست شناسي انتخاب كنم. بله، من زيست شناسي را دوست داشتم اما نمي خواستم در علوم پايه ادامه تحصيل بدهم . -چرا؟ علت خاصي براي عدم انتخاب علوم پايه داشتيد؟ خب ، متاسفانه د رحال حاضر روند انتخاب رشته به صورتي است كه معمولا رشته هاي علوم پايه و خصوصا زيست شناسي در اولويت هاي آخر داوطلبن قرار مي گيرد و به همين خاطر رشته هاي علوم پايه در وضعيت چندان مناسبي قرار ندارند. -در اين صورت و با توجه به توضيحات خودتان فكر نمي كنيدكساني كه رتبه هاي خوب و همچنين حرفي براي گفتن دارند بايد اين رشته ها را انتخاب كنند تا تحولي در اين گونه رشته ها ايجاد شود؟ بله، حرف شما درست است . در حال حاضر در رشته هايي مثل رياضي يا رشته فيزيك چنين اتفاقي در حال رخ دادن است . رشته رياضي محض يا فيزيك محض در حال تغيير و بهبود است . اما متاسفانه در رشته زيست شناسي هنوز چنين اتفاقي ديده نمي شود