نام: ÷شته کنکوری
آدرس الکترونيکي:
موضوع: چی بگم
توضيح: با این همه عذاب هیچی به من نرسید فقط تنها ارزوم مردن اوناییست که این همه به من گفتن نخبه و باهوشششششششششششششش