نام: سارا
آدرس الکترونيکي: sgg@yahoo.com
موضوع: عوامل انتخاب رشته
توضيح: من ورودی 81 هستم و رشته خودم را با 3 عنصر علاقه واقعی، استعدادهائی که با زحمت به آنها دست یافته بودم و راهنمائی خانواده ام انتخاب کردم.