نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: مجبور به انتخاب آن شدم:(
توضيح: من ورودی 80 و در رشته ریاضی کاربردی درس می خوانم اولویت اصلی من این رشته نبود و اگر راستش را بخواهید یکی از آخرین اولویت های من بود ولی به هر حال مجبور به انتخاب آن شدم که ای کاش این طور نمی شد.