نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: مشورت
توضيح: من ورودی 81 در آخرین لحظات با یکی از دوستانم برای انتخاب رشته مشورت کردم و البته اولویت هفتم من انتخاب شد.