نام: آقاي سيد محمد مهدي روئين پيكر_ رتبه 9 گروه علوم تجربي
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته دندان پزشكي
توضيح: در ابتدا فكر مي كرديد چه رتبه اي كسب كنيد؟ من از اول قصد داشتم رشته دندانپزشكي را انتخاب كنم ، به همين خاطر به يك رتبه خوب فكر مي كردم . در طي سالهاي دبيرستان نيز در كنكور هاي دانشگاه آزاد شركت كرده بودم و رشته هاي مختلفي نيز قبول شده بودم . به همين علت از خودم انتظار داشتم كه رتبه خوبي كسب كنم. گفتيد از ابتدابه رشته دندانپزشكي علاقه داشتيد و تصميم شما اين بود كه رشته دندانپزشكي را انتخاب كنيد اما با اين وجود پارسال علاوه بر گروه علوم تجربي در كنكور گروه هنر نيز ثبت نام كرديد. انگيزه خاصي از شركت د ركنكور گروه داشتيد؟ انگيزه خاصي نداشتم ، فقط به هنر هم علاقه داشتم ، البته در بسياري از كشورها رشته دندانپزشكي از زير مجموعه هاي هنر هاي زيبا محسوب مي شود . شركت كردنم در گروه هنر دليل خاصي نداشت . شايد به اين فكر مي كردم كه اگر در كنكور علوم تجربي با مشكل خاصي مواجه شوم ، گروه هنر را از دست ندهم. يعني شما به عدم موفقيت در كنكور علوم تجربي با مشكل خاصي مواجه شوم ، گروه هنر را از دست ندهم. يعني شم به عدم موفقيت در كنكور هم فكر مي كرديد؟ اين احتمال وجود داشت كه اصلا قبول نشويد؟ نه امكان نداشت قبول نشوم اما به هر حال بحث احتمالات است . در كل اين آمادگي در من وجود داشت كه اگر در كارنامه نهايي نتيجه اي بسيار بد بدهم مشاهده مي كردم نااميد و مايوس نمي شدم و دوباره تلاش مي كردم. چطور ؟ مگر در صدهايي كه محاسبه كرديد با درصدهاي درون كارنامه خيلي متفاوت بود؟ نه ، اما فكر نمي كردم با اين درصدها تك رقمي بشوم. ادبيات 84% - عربي 7/94% - زبان 7/94% - رياضي 100% - زيست شناسي 7/94% - فيزيك 5/95% - شيمي 9/88%