نام: مهناز
آدرس الکترونيکي: m_heidarii@yahoo.com
موضوع: انتخاب رشته
توضيح: من عشق کامپیوتر بودن ورودی 79، 5 رشته اول را کامپیوتر دانشگاه تهران و 2 رشته بعدی را برق دانشگاه شریف و دانشگاه تهران و 3 تا رشته بعدی خودم را علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شهدی بهشتی انتخاب کردم و در پایان ریاضی کاربردی و فیزیک کاربردی را به خاطر نزدیکی با کامپیوتر انتخاب کردم.