نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: امکان ادامه تحصیل
توضيح: من زمین شناسی می خوانم ورودی 77 من انتخاب رشته ام عمدتاً بر این مطلب استوار بود که ببینم آیا امکان ادامه تحصیل را در این رشته دارم یا نه؟