نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: پدرم انتخاب رشته کردند
توضيح: برای من پدرم انتخاب رشته کردند راستی من ورودی 81 رشته ریاضی هستم.