نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: ریاضی را دوست داشتم
توضيح: رشته ریاضی را دوست داشتم و توانستم سال 78 در همین رشته قبول شوم و فقط به دو دانشگاه اعتقاد داشتم تهران و شریف.