نام: محمد علی فرداد
آدرس الکترونيکي: fardad_ma@yahoo.com
موضوع: انتخاب رشته
توضيح: من هنگام انتخاب رشته با برادر کوچکم مشغول بودیم که بعد از تمام شدن کار برادرم گفت که من هم می خواهم رشته انتخاب کنم من هم برگه را به او دادم و او رسته مدریت صنعتی یالقوز اباد را زد و .... در نهایت در همان رشته قبول شدم :(