نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: علاقه , استعداد , راهنمائی خانواده
توضيح: من ورودی 81 هستم و رشته خودم را با 3 عنصر علاقه واقعی، استعدادهائی که با زحمت به آنها دست یافته بودم و راهنمائی خانواده ام انتخاب کردم.