نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته مورد علاقه ام کامپیوتر بود
توضيح: بررسی رشته های موجود بر اساس اولویت اول شهر، سپس رشته اولویت شهر تهران اول بود و رشته مورد علاقه ام کامپیوتر و همه چی خوب پیش رفت. من ورودی 78 هستم.