نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: علاقه , بازار کار , اهمیت دانشگاه
توضيح: من ورودی 78 در رشته فیزیک هستم سه عامل مهم باعث موفقیت شد که شاید ظاهرش کلیشه ای باشد ولی اگر هر کس با دقت و وسواس این سه عنصر را دریابد دُر یابد. علاقه واقعی به رشته فیزیک، شناخت از بازار کار و اهمیت دادن به دانشگاهی که قصد ادامه تحصیل در آن را داشتم.