نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: فقط به کامپیوتر علاقمند بودم
توضيح: من ورودی 81 چون فقط به کامپیوتر علاقمند بودم هر چی رشته کامپیوتر بود به ترتیب علاقه ام مرتب کردم.