نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: اولویتم کامپیوتر بود.
توضيح: من خلاصه و مفید چون تا قبل از انتخاب رشته همه مقدمات را فراهم کرده بودم 23 اولویت داشتم که همه 22 اولویت کامپیوتر بود.