نام: اقاي كارمران كريمي_رتبه هفتم گروه آزمايشي رياضي و فني
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته مهندسي عمران
توضيح: رشته مهندسي عمران اولين رشته انتخابي شما بوده است . از ابتدا تصميم داشتيد اين رشته را انتخاب كنيد؟ نه قبل از كنكور قصد داشتم رشته مهدسي برق را انتخاب كنم . اما بعدا كه بهتر پيرامون انتخاب رشته فكر كردم ديدم به رشته مهندسي عمران بيشتر علاقه دارم . البته علاوه بر علاقه احساس كردم كه بازار كار رشته مهندسي عمران در آينده بهتر خواهد بود. در ارتباط با انتخاب رشته شما فكر مي كنيد در نظر گرفتن چه نكاتي مهمتر است؟ اولويت اول انتخاب رشته بايد روي چه معيارهايي باشد؟ در حال حاضر كه متاسفانه داوطلبان كنكور بيشتر به دنبال رشته هايي هستند كه اسم و رسم بيشتري دارند و خصوصا كساني كه رتبه هايشان خوب مي شود با خودشان فكر مي كنند ، حيف است كه بجز يكي دو تا رشته مهندسي كه بيشتر معروف است رشته اي ديگر انتخاب كنند. به نظر من در نظر گرفتن علاقه و استعداد براي انتخاب رشته خيلي مهم است . اما در نظر گرفتن يكسري نكات ديگر نيز مهم است . نكاتي مثل بازار كار و موقعيت شغلي آن رشته در جامعه . خانواده در مورد انتخاب رشته شما نظر خاصي نداشتند؟ آن ها فقط پيشنهاد مي كردند ، اما در نهايت همه تصميمها با خود من بود. درصدهايي كه درون كارنامه داشتيد به خاطر داريد؟ بله . ادبيات 100% - عربي 82% - معارف 89% -زبان انگليسي 94% - فيزيك 97% - رياضي 100% - شيمي 100%