نام: س.پ
آدرس الکترونيکي:
موضوع: حسرت گرافيك
توضيح: من قبل از دوران دبيرستان خيلي به رشته گرافيك علاقه داشتم وهنوزهم علاقه دارم.ولي با اصرارخانواده رشته علوم تجربي را انتخاب كردم.خواهش مي كنم شما اين كار را نكنيد.