نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: علاقه
توضيح: انتخاب من بر حسب علاقه بود و الان که ریاضی می خوانم نمی دانم در تشخیص علاقه واقعی خودم چقدر درست عمل کرده ام؟