نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: موقعیت دانشگاه
توضيح: من دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد علوم کامپیوترتم. در مقطع کارشناسی با توجه به علاقه ای که به کامپیوتر و الکترونیک داشتم، تمام شهرهایی که دانشگاه آنها این رشته ها را ارائه می کرد یافتم و به ترتیب موقعیت دانشگاه ها و شهر ها همه آنها را انتخاب کردم.