نام: اقاي سيد رضا ميرقادري_رتبه هشتم گروه رياضي فني
آدرس الکترونيکي:
موضوع: مهندسي برق
توضيح: • قبلا اشاره داشتيد كه براي المپياد كامپيوتر حدود 3 سال زمان گذاشتيد از ميان المپياد رياضي و كامپيوتر كه در مرحله اول هر دو قبول شده بوديد ، كامپيوتر را برگزيديد ، اين نشانگر آن است كه به كامپيوتر علاقه داشتيد و انتظار مي رفت در انتخاب رشته ، كامپيوتر اولين اولويت شما باشد ولي اينطور نبود و ديديم كه برق اولويت اول شما بود. چرا؟ واقعيتش اين است كه من دقيقا 2 ساعت قبل از انتخاب رشته نهايي و پركردن فرم انتخاب رشته كامپيوتر را مد نظر داشتم . اما بعد از آن رشته برق را برگزيدم . همان زمان دانشكده فني دانشگاه تهران سميناري برگزار كرده بود كه اساتيد رشته هاي مختلف براي شناخت بيشتر داوطلبان شركت كننده در آن سمينار سخنراني مي كردند و هر يك رشته خودشان را معرفي مي كردند آن سمينار مي كردند به صورتي بود كه هر كس اگر به سخنان آن اساتيد گوش مي كرد همان رشته معرفي شده توسط آن استاد را مي زد و به آن علاقه مند ميشد . البته اين براي ما بد بود چونكه در آن زمان ما به يك نظر ثابت احتياج داشتيم . شب همان سمينار بود كه به منزل آمدم اعصابم خيلي خرد بود . مانده بودم كه چكار بايد بكنم همان شب تصميم گرفتم كه رشته كامپيوتر را انتخاب كنم . اما بعد كه با اساتيد و دانشجويان رشته هاي ديگر صحبت كردم د رنهايت به اين نتيجه رسيدم كه رشته مهندسي برق را انتخاب كنم. • كلا براي انتخاب رشته چند تا رشته را مد نظر داشتيد؟ خب من به 3 رشته فكر مي كردم . اول مهندسي كامپيوتر، دوم مهندسي برق و سوم مهندسي عمران كه نهايتا مهندسي برق را برگزيدم . • در زمينه انتخاب رشته از نظر خانواده هم استفاده كرديد؟ بله . من هميشه و در همه كارهايم سعي ميكنم كه رضايت خانواده ام را هم جلب كنم . در مورد انتخاب رشته هم همينطور بود آنها هم موافق اين نوع انتخاب رشته ام بودند. در صدهاي نهايي شما؟ من دروس رياضي و فيزيك را 100% زده بودم. درس شيمي را هم 96% زده بودم درس ادبيات فارسي و همچنين زبان انگليسي را 94% و عربي را 89% و معارف ديني را هم 100% زده بودم.