نام: محمد رضا افتخاري_رتبه دوم گروه علوم تجربي
آدرس الکترونيکي:
موضوع: پزشكي
توضيح: انتخاب رشته پزشكي را بر اساس چه اولويتي برگزيديد؟ براساس اولويت رتبه خوب كه داشتيد يا احيانا علاقه اي كه در شما ايجاد شده بود؟ سال سوم و خصوصا دوره پيش دانشگاهي بود كه تصميم نهايي گرفتم كه در رشته پزشكي تحصيل كنم . علاقه خاصي به رشته پزشكي پيدا كرده بودم. من اگر هم به دنبال كسب يك رتبه خوب بودم فقط براي اين منظور بود كه بتوانم در رشته پزشكي ادامه تحصيل بدهم و الا خود رتبه كه برايم اهميت چنداني نداشت . چطور با اين رشته آشنا شديد ، چه چيزي در پزشكي براي شما جذابيت ايجاد مي كرد؟ خودم حول و هوش اين رشته تحقيق كردم . اطرافيان پزشكمان نيز در اين زمينه و براي شناخت بيشتر به من كمك كردند. در ارتباط با اينكه گفتيد چه چيزي در پزشكي براي من چذابيت ايجاد مي كرد، بايد بگويم كه وقتي من به احساس يك پزشك هنگام معالجه و درمان مريض اش فكر مي كنم هنگامي كه مسئوليت يك پزشك را در قبال جان انسان درك مي كنم آنچنان شوقي در من ايجاد مي شود كه آن را هيچ چيز ديگر عوض نمي كنم . فكر مي كنم اگر يك پزشك آنچه كه مسئوليتش است را به نحو احسنت انجام دهد مي توان گفت كارش شبيه عبادت يك عابد است. ديگر اعضاي خانواده و يا والدين تان نيز در اين رشته تحصيل كرده اند؟ خير من فقط يك خواهر كوچكتر دارم كه در دوره راهنمايي تحصيل مي كند . پدرم نيز دكتراي ادبيات و استاد دانشگاه هستند و مادرم نيز دبير است. بعد از پزشكي به چه رشته هايي علاقه داشتيد و اگر پزشكي قبول نمي شديد چه انتخاب مي كرديد؟ همه تلاش من اين بود كه پزشكي قبول شوم . اما پيرامون رشته هاي ديگر نيز تحقيق كرده بودم. رشته هايي مثل ژنتيك – بيوتكنولوژي يا رشته زيست سلولي مولكولي ، ولي در درجه اول رشته پزشكي قرار داشت. در مورد انتخاب اين رشته با دانشجويان كارورزي (انترن ) هم صحبت كرديد؟ نظر آنها در اين رابطه چه بود؟ بله. من براي كامل شدن اطلاعاتم با دانشجويان كارورزي (انترن ) پزشكي هم مشاوره كردم . اكثرشان از وضعيت شغلي پزشكي راضي نبودند. ولي به نظر من وقتي آدم هدفي را در نظر مي گيرد آن هم يك هدف مقدس، بايد تلاش كند و در اين راه نيز نااميد نشود. قبل از ورود به دانشگاه وقتي مصاحبه هاي پيك سنجش را مي خواندم و يا با دانشجويان صحبت مي كردم اكثرا مي گفتند كه راضي نيستند ، جو رقابت نمره در دانشگاه حاكم است مي گفتند جو دانشگاه چنداني علمي نيست ، به همين خاطر چنين ذهنيت منفي هم در ذهن من شكل گرفته بود و با اين ديد به دانشگاه وارد شدم ولي آنطور هم كه مي گفتند نبود، در حقيقت بهتر از آن چيزي بود كه عنوان مي كردند. آقاي افتخاري در صدهايي كه در كارنامه تان ثبت شده بود به خاطر داريد؟ درصد هاي نهايي كه در كارنامه داشتيد چه بود ، به خاطر داريد؟ بله . ادبيات 7/94% -معارف 100% -زبان انگليسي 3/89% -زمين شناسي 4/33% -رياضي 4/84% - زيست شناسي 100% - فيزيك 95% -شيمي 2/96%