نام: اميررضا نيكدل
آدرس الکترونيکي: nickdel1062 @yahoo.com
موضوع: علاقه
توضيح: من واقعا به رشته خودم علاقه مند هستم. هيچ وقت خود را دست كم نگيريد.