نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: آگاهی کامل به رشته
توضيح: من ورودی 77 هستم آگاهی کامل به رشته خودم (زیست شناسی) از اول دبیرستان باعث آمادگی کاملی برای این رشته شد البته شرائط این رشته را پرسیدم و تصمیم نهائی را پس از مشورت کامل گرفتم که البته خیلی هم راضی ام.