ويژگي هاي انحصاري دانشگاه تهران را مي توان به دو حوزه مختلف مربوط دانست ابتدا قدمن اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه تهران که اين قدمت همراه با نوآوري بوده و بطور کلي توانسته اعتبار بين المللي کسب نموده و مدرک اين دانشگاه اعتبار جهاني دارد.
حوزه دوم معرفي دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي کشور که ميزان رشد و پيشرفت علمي اين دانشگاه به صورت مستقيم بر ساير دانشگاه ها تأثير گذار مي باشد و ويژگي هاي اجتماعي آن هميشه کانون توجه ديگران مي باشد در پايان مي توان به شهيدان بزرگي چون شهيد مطهري، شهيد مفتح، شهيد چمران به عنوان وارثان علم و عمل که در اين دانشگاه تحصيل و تدريس کرده اند اشاره نمود.