در داخل و خارج از فضای دانشگاه ، خوابگاههایی برای دانشجویان مجرد ، دختر و پسر و برای دانشجویان متاهلی که با خانواده شان زندگی می کنند ، وجود دارد . یازده بلوک (ساختمان ) و 5 خوابگاه در مجاورت دانشگاه واقع شده اند که محیط خوبی را برای اقامت دانشجویان بین المللی فراهم می کند . مسکن خوابگاهی برای کلیه دانشجویان بین المللی که در رشته های تحصیلی علم و صنعت ایران ثبت نام کرده اند .
مجموعه خوابگاه دانشگاه علم وصنعت:
کوی بسیج ، پسران مجرد – شامل بلوک های 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8
کوی بسیج ، دختران مجرد – شامل بلوک های 1 و 2 و 9
کوی بسیج ، دانشجویان متاهل : شامل دو بلوک واقع در شمال شرقی پردیس دانشگاه
خوابگاه حکیمیه : این خوابگاه پسران مجرد
خوابگاه رشیدیه : این خوابگاه پسران مجرد
خوابگاه مجیدیه : این خوابگاه پسران مجرد و جانبازان متاهل
خوابگاه فرجام : این خوابگاه جهت استفاده دانشجویان ممتاز ( پسر ) است .
خوابگاه جشنواره : این خوابگاه جهت استفاده دانشجویان دکتری است .